VILLKOR/EHDOT

Registerreferat, boknings- och betalningsvillkor/ Rekisteriseloste, varaus- ja maksuehdot

Registerreferat

Registerreferat enligt personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1. Registrets namn

Folkhälsan i Korsholm Megaloppis Kundregister

2. Registeradministratör

Namn: Folkhälsan i Korsholm
Fo-nummer: 1094138–1
Web-sida: https://megaloppis.falk.fi/
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Tel. 044–0651060
E-post: susanne.west@folkhalsan.fi

2.1 Registeransvarig

Namn: Susanne West
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Tel. 044-0651060
E-post: susanne.west@folkhalsan.fi

3. Syftet med kundregister

Registret används för upprätthållande av kundrelationer, för kundkontakt och marknadsföring. Uppgifter förmedlas ej till tredje parter.

4. Registrets innehåll

Kundens namn, telefonnummer, e-post samt annan info som kunden skrivit in.

5. Registerns informationskälla

Kundregisterns info fås då kunden bokar plats för megaloppis.

6. Hantering av registern

Information som sparats i registret förmedlas ej till utomstående, även ej utanför EU eller ETA.

7. Registerns skydd

Folkhälsan i Korsholm ser till att all information som sparats elektroniskt är skyddat med lösenord och brandmur mm.

8. Granskningsrätt

Användaren som tillagts i registret har rätt att kolla upp vilka uppgifter som blivit sparat, begäran görs skriftligt.

9. Ändring av registern

Registerns administratör bör själv eller av begäran ändra eller ta bort information som är gammalt eller fel i registern.

Boknings- och betalningsvillkor

 1. Användning av websidan

1.1. Konsumenten bör vara noggrann då den använder websidan. 

 2. Beställningens giltighet

2.1. Kontakten mellan parterna hålls via e-post (infokorsholm@folkhalsan.fi). Konsumenten binder sig för att kolla på sin e-post efter bokningen för att få bokningsbekräftelsen.

2.2. Bindande kontrakt kommer i kraft när Folkhälsan i Korsholm har skickat bokningsbekräftelse på e-post.

2.3. Med att boka plats till Megaloppis, binder konsumenten sig att betala platsavgiften i tid.

2.4. Konsumenten har rätt att via e-post eller telefon, före fakturans förfallodag, avboka Megaloppis platsen.

2.5. Då konsumenten har betalat fakturan, är platsen betald och betalning återbetalas ej.

2.6. Efter att konsumenten gjort beställningen, har företaget Folkhälsan i Korsholm ej rättighet att ändra kontrakt villkoren.  

 3. Priser

3.1. Priset som gäller, är priset som är meddelat i webbutiken https://megaloppis.falk.fi/

Priset som gäller är i Euron (EUR) 

 4. Betalningsvillkor

4.1. Betalningen sker med att betala fakturan, som sänds senare via e-post av sändaren: laskutusfolkhalsan@gmail.com

5. Annullering

5.1. Konsumenten har rätt att annullera bokad plats, före fakturans förfallodag.

5.2 Konsumenten begärs att först vara i kontakt per e-post:  laskutusfolkhalsan@gmail.com

När konsumenten har fått svar och bekräftelse av annullerad plats, kan konsumenten radera fakturan.

 6. Överlägsen förhinder (Force majeure)

6.1. Folkhälsan i Korsholm tar inte ansvar ifall Megaloppiset förhindras, blir försenad eller försvåras pga. Folkhälsan i Korsholms utomstående påverkan ss krig, naturkatastrof, myndighetens beslut, störning av allmän trafik eller av annat som förvärrar eller hindrar Folkhälsan i Korsholms verksamhet.

 7. Konflikthantering

7.1. Konflikter gällande detta distansköpkontrakt anpassas Finlands lag. Möjliga konflikthandlingar behandlas i Folkhälsan i Korsholms hemorts tingsrätten.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin nimi

Folkhälsan i Korsholm Megakirppis Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Folkhälsan i Korsholm
Y-tunnus: 1094138-1
Verkkosivut: https://megaloppis.falk.fi/
Osoite: Niilontie 1, 65610 Mustasaari
Puh. 044-0651060
Sähköposti: susanne.west@folkhalsan.fi

2.1 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Susanne West
Osoite: Niilontie 1, 65610 Mustasaari
Puh. 044-0651060
Sähköposti: susanne.west@folkhalsan.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Folkhälsan i Korsholm asiakkaista asiakasrekisteri. Yhteystietoja kerätään asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä varausvahvistuksen lähettämistä varten ja markkinointiin. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:

Asiakkaan yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti) sekä asiakkaan itse antamat muut tiedot.

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan varatessa paikka megakirppikselle.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurilla suojatulla palvelimella. Folkhälsan i Korsholm ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Varaus- ja maksuehdot

 1. Verkkokauppa

1.1. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

 2. Tilauksen sitovuus

2.1. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse (infokorsholm@folkhalsan.fi). Kuluttaja sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

2.2. Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Folkhälsan i Korsholm on sähköpostitse lähettänyt tilausvahvistuksen.

2.3. Varaamalla paikan Megakirppikselle, kuluttaja sitoutuu maksamaan paikkamaksunsa ajallaan.

2.4. Kuluttajalla on oikeus sähköpostitse tai puhelimitse, ennen laskun eräpäivää, perua Megakirppis paikkavaraus.

2.5. Kuluttajan maksettua lasku, on paikka maksettu ja maksua ei palauteta.

2.6. Kuluttajan tilauksen tekemisen jälkeen Folkhälsan i Korsholm yrityksellä ei ole oikeutta muuttaa sopimusehtoja.

 3. Hinnat

3.1. Voimassa oleva hinta on hinta, joka on ilmoitettu verkkokaupassa osoitteessa https://megaloppis.falk.fi/

Voimassa oleva hinta on Euroissa (EUR) 

 4. Maksuehdot

4.1. Maksu tapahtuu maksamalla lasku, joka tulee myöhemmin sähköpostiin osoitteesta: laskutusfolkhalsan@gmail.com

 5. Peruutus

5.1. Kuluttajalla on oikeus perua varaamansa paikka, ennen laskun eräpäivää.

5.2 Kuluttajan pyydetään ensiksi olemaan yhteydessä sähköpostitse laskutusfolkhalsan@gmail.com

Kun kuluttaja on saanut vastauksen ja vahvistuksen paikan peruutuksesta, voi kuluttaja tämän jälkeen poistaa laskun.

 6. Ylivoimainen este (Force majeure)

6.1. Folkhälsan i Korsholm ei vastaa siitä, että Megakirppiksen pitäminen estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Folkhälsan i Korsholm:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Folkhälsan i Korsholm toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

 7. Riitojen ratkaisu

7.1. Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet käsitellään Folkhälsan i Korsholm kotipaikan käräjäoikeudessa.


_____________________________________________________________________________

Site is Hosted by Falk.fi