VILLKOR/EHDOT

Registerreferat, boknings- och betalningsvillkor/ Rekisteriseloste, varaus- ja maksuehdot

(ÖVRIG INFO om loppisdagen finns nedanför / LISÄTIETOJA kirppistapahtumasta löytyy alempana)

Registerreferat

Registerreferat enligt personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1. Registrets namn

Folkhälsan i Korsholm Megaloppis Kundregister

2. Registeradministratör

Namn: Folkhälsan i Korsholm
Fo-nummer: 1094138–1
Web-sida: https://megaloppis.falk.fi/
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Tel. 044–0651060
E-post: susanne.west@folkhalsan.fi

2.1 Registeransvarig

Namn: Susanne West
Adress: Niklasvägen 1, 65610 Korsholm
Tel. 044-0651060
E-post: susanne.west@folkhalsan.fi

3. Syftet med kundregister

Registret används för upprätthållande av kundrelationer, för kundkontakt och marknadsföring. Uppgifter förmedlas ej till tredje parter.

4. Registrets innehåll

Kundens namn, telefonnummer, e-post samt annan info som kunden skrivit in.

5. Registerns informationskälla

Kundregisterns info fås då kunden bokar plats för megaloppis.

6. Hantering av registern

Information som sparats i registret förmedlas ej till utomstående, även ej utanför EU eller ETA.

7. Registerns skydd

Folkhälsan i Korsholm ser till att all information som sparats elektroniskt är skyddat med lösenord och brandmur mm.

8. Granskningsrätt

Användaren som tillagts i registret har rätt att kolla upp vilka uppgifter som blivit sparat, begäran görs skriftligt.

9. Ändring av registern

Registerns administratör bör själv eller av begäran ändra eller ta bort information som är gammalt eller fel i registern.

Boknings- och betalningsvillkor

 1. Användning av websidan

1.1. Konsumenten bör vara noggrann då den använder websidan. 

 2. Beställningens giltighet

2.1. Kontakten mellan parterna hålls via e-post (susanne.west@folkhalsan.fi eller tel. 044-0651060). Konsumenten binder sig för att kolla på sin e-post efter bokningen för att få bokningsbekräftelsen.

2.2. Bindande kontrakt kommer i kraft när Folkhälsan i Korsholm har skickat bokningsbekräftelse på e-post.

2.3. Med att boka plats till Megaloppis, binder konsumenten sig att betala platsavgiften i tid.

2.4. Konsumenten har rätt att via e-post eller telefon, före fakturans förfallodag, avboka Megaloppis platsen.

2.5. Då konsumenten har betalat fakturan, är platsen betald och betalning återbetalas ej.

2.6. Efter att konsumenten gjort beställningen, har företaget Folkhälsan i Korsholm ej rättighet att ändra kontrakt villkoren.  

 3. Priser

3.1. Priset som gäller, är priset som är meddelat i webbutiken https://megaloppis.falk.fi/

Priset som gäller är i Euron (EUR) 

 4. Betalningsvillkor

4.1. Betalningen sker med att betala fakturan, som sänds senare via e-post av sändaren: laskutusfolkhalsan@gmail.com

5. Annullering

5.1. Konsumenten har rätt att annullera bokad plats, före fakturans förfallodag.

5.2 Konsumenten begärs att först vara i kontakt per e-post:  laskutusfolkhalsan@gmail.com

När konsumenten har fått svar och bekräftelse av annullerad plats, kan konsumenten radera fakturan.

 6. Överlägsen förhinder (Force majeure)

6.1. Folkhälsan i Korsholm tar inte ansvar ifall Megaloppiset förhindras, blir försenad eller försvåras pga. Folkhälsan i Korsholms utomstående påverkan ss krig, naturkatastrof, myndighetens beslut, störning av allmän trafik eller av annat som förvärrar eller hindrar Folkhälsan i Korsholms verksamhet.

 7. Konflikthantering

7.1. Konflikter gällande detta distansköpkontrakt anpassas Finlands lag. Möjliga konflikthandlingar behandlas i Folkhälsan i Korsholms hemorts tingsrätten.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin nimi

Folkhälsan i Korsholm Megakirppis Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Folkhälsan i Korsholm
Y-tunnus: 1094138-1
Verkkosivut: https://megaloppis.falk.fi/
Osoite: Niilontie 1, 65610 Mustasaari
Puh. 044-0651060
Sähköposti: susanne.west@folkhalsan.fi

2.1 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Susanne West
Osoite: Niilontie 1, 65610 Mustasaari
Puh. 044-0651060
Sähköposti: susanne.west@folkhalsan.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Folkhälsan i Korsholm asiakkaista asiakasrekisteri. Yhteystietoja kerätään asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä varausvahvistuksen lähettämistä varten ja markkinointiin. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:

Asiakkaan yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköposti) sekä asiakkaan itse antamat muut tiedot.

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan varatessa paikka megakirppikselle.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurilla suojatulla palvelimella. Folkhälsan i Korsholm ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Varaus- ja maksuehdot

 1. Verkkokauppa

1.1. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

 2. Tilauksen sitovuus

2.1. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse (susanne.west@folkhalsan.fi tai puh. 044-0651060). Kuluttaja sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

2.2. Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Folkhälsan i Korsholm on sähköpostitse lähettänyt tilausvahvistuksen.

2.3. Varaamalla paikan Megakirppikselle, kuluttaja sitoutuu maksamaan paikkamaksunsa ajallaan.

2.4. Kuluttajalla on oikeus sähköpostitse tai puhelimitse, ennen laskun eräpäivää, perua Megakirppis paikkavaraus.

2.5. Kuluttajan maksettua lasku, on paikka maksettu ja maksua ei palauteta.

2.6. Kuluttajan tilauksen tekemisen jälkeen Folkhälsan i Korsholm yrityksellä ei ole oikeutta muuttaa sopimusehtoja.

 3. Hinnat

3.1. Voimassa oleva hinta on hinta, joka on ilmoitettu verkkokaupassa osoitteessa https://megaloppis.falk.fi/

Voimassa oleva hinta on Euroissa (EUR) 

 4. Maksuehdot

4.1. Maksu tapahtuu maksamalla lasku, joka tulee myöhemmin sähköpostiin osoitteesta: laskutusfolkhalsan@gmail.com

 5. Peruutus

5.1. Kuluttajalla on oikeus perua varaamansa paikka, ennen laskun eräpäivää.

5.2 Kuluttajan pyydetään ensiksi olemaan yhteydessä sähköpostitse laskutusfolkhalsan@gmail.com

Kun kuluttaja on saanut vastauksen ja vahvistuksen paikan peruutuksesta, voi kuluttaja tämän jälkeen poistaa laskun.

 6. Ylivoimainen este (Force majeure)

6.1. Folkhälsan i Korsholm ei vastaa siitä, että Megakirppiksen pitäminen estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Folkhälsan i Korsholm:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Folkhälsan i Korsholm toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

 7. Riitojen ratkaisu

7.1. Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet käsitellään Folkhälsan i Korsholm kotipaikan käräjäoikeudessa.

MERA INFO / LISÄTIETOJA

Välkommen med alla loppor/loppisvänner! (Suomeksi alempana)

Det närmar sig vårt stora Megaloppis i Botniahallen som ordnas lördagen den 6.5.2023 kl.10-15.

Platsen:
• För de som är på området LOPPIS är utrymmet 3 x 3 meter (bordsnumrorna 1–190), pris 25€.
• De som är på området BAKVERK är utrymmet ca 2½ x 2 ½ meter (bagare bordsnumrorna 191–194), pris 25€.
• Företagarplatser som är 6 x 6m (bordsnumrorna 200–207), pris 200€ + moms.

• Företagarplatser som är 9 x 9m (bordsnumrorna 210-214), pris 280€ + moms.

• Gång är på en sida, med andra ord är ni rygg i rygg med varandra.
• Alla tar med sig egna bord och ställningar (lådor/korgar osv) – ni får möblera ert område så fint ni vill, använd gärna bordsduk (eller hö eller annat trevligt)
• Man säljer sina egna saker och finns på plats hela tiden
• Man behöver inte prissätta med vare sig nummer eller pris, eftersom ni själva säljer er prylar
• Platsen är märkt med ert nummer, följ kartan så hittar ni bra.


Avgifter/Inträde:
• Bordshyra är 25€ (20€ för medlemmar i Folkhälsan i Korsholm –) betalas in med fakturan som sänds senare på e-post. 15€ för studerande, skicka bild på studiekort megaloppisbotniahallen@gmail.com
• Vill du bli medlem – och använda dig av det billigare priset DIREKT – går det också bra!

Gå in här och fyll i dina uppgifter och då de frågar ”Förening” välj: ”Folkhälsan i Korsholm”

Då du skrivit in dig som medlem, skicka e-post till: megaloppisbotniahallen@gmail.com

Meddela att du blivit medlem, så får du billigare faktura på megaloppisplatsen.

Medlemsavgiften är 15€/år och då får du tidningen Folkhälsan som utkommer med 6 nr/år och billigare avgift på bl.a. megaloppis och en del av föreningens olika evenemang osv.
• Ingen parkeringsavgift uppbärs av någon.
• Inträde kommer att vara 2€ för besökare, ingen avgift för försäljarna. Obs! Max 2 personer /bord gratis!
• Vi tar ej heller parkeringsavgift av besökarna.
• Kom ihåg att annullera er plats i god tid dvs före 31.3.2023.
• Inbetalad avgift återbetalas ej.

Parkering/Städning/Info:
• Parkering för försäljarna är på höger sida uppe på långsidan. Parkera vid dörren och lasta ur och kör sedan lite längre ner, så slipper följande försäljare närmare och inte har så långt att bära sina saker. Vi hjälper varandra – eller hur?
• Ni får föra sakerna lördag kl. 07.00, inte på fredagskväll
• När ni kommer kan ni köra till baksidan och gå in den vägen, så är det kortare att bära.
• Er nummer finns färdigt fastsatt på golvet – på hemsidan finns en karta så ni kan se hur området ser ut på förhand.
• Infopunkt finns direkt när ni kommer in, från långsidan.
• ALLA städar upp efter sig och bär ut tomma lådor o dyl. – TACK för det samarbetet!

Kaffe/traktering:
• Café är öppet under hela dagen kl. 07.00-14.30. Där kan man köpa kaffe, te, lemonad, trip, bulla och smörgås.


Allmän info:
• Info om tillfället finns på Facebook, findit.fi, tori.fi och olika andra platser. Sprid gärna – dvs dela och skicka till bekanta!
• Ni som vill donera saker som lämnat så får ni packa ihop och föra direkt till FOLKHÄLSANS bil som finns på plats kl. 14-16 utanför dörren (på långsidan där ni parkerat era bilar) TACK på förhand!!
• Frågor – skicka gärna ett mail till: megaloppisbotniahallen@gmail.com

OBS!! I år finns även….
• Stort lotteri – huvudvinst; ett gruslass från Sundströms (lottens pris är 2€/ lott eller 5€ för 3 lotter)
• Grillkorv finns till försäljning utanför ingången på framsidan. Man kan beställa korv till sitt bord genom att skicka mejl till: megaloppisbotniahallen@gmail.com och där meddelar man: vilket bordsnummer man har, namn, hur många korvar och ev. lemonad/trip och klockslag (korv 1,50€/st, lemonad 2€ och trip 1€).

Tervetuloa mukaan kaikki kirput/kirppariystävät!

Lauantaina 6.5.2023 kl.10-15 järjestettävä suuri Megakirppis lähestyy.

Paikka:
• Alueella KIRPPARI tilat ovat 3 x 3 metriä (paikkanumerot 1-190, hinta 25€)
• Alueella LEIVONNAISET tilat ovat noin 2½ x 2½ metriä (leivonnaiset paikat 191-194, hinta 25€)
• Yrityspaikat jotka ovat 6 x 6 metriä (paikkanumerot 200-207, hinta 200€ + alv)

• Yrityspaikat jotka ovat 9 x 9 metriä (paikkanumerot 210-214, hinta 280€ + alv)

• Käytävä on yhdellä sivulla, toisin sanoen olette seläkkäin toistenne kanssa
• Omat pöydät ja telineet mukaan (laatikot, korit ym.) – oman paikan saa kalustaa mielensä mukaan hienosti, käytä mielellään pöytäliinaa (heinää tai muuta mukavaa käy myös)
• Omia tavaroita myydään henkilökohtaisesti ja ollaan omalla paikalla koko ajan
• Tavaroita ei tarvitse merkitä paikan numerolla tai hinnoitella, koska olet itse myymässä
• Paikka on merkitty teidän numerollanne, seuraa karttaa niin löydät helposti

Maksut/Sisäänpääsy:
* Pöytämaksu 25€ (20€ Folkhälsan i Korsholm jäsenille) – maksetaan laskulla, joka tulee myöhemmin sähköpostitse. 15€ opiskelijat, lähetä kuva opiskelijakortista megaloppisbotniahallen@gmail.com
* Haluatko liittyä jäseneksi ja heti hyödyntää halvempaa hintaa? Sekin käy hyvin!

Käy täyttämässä tietosi täällä ja valitse ”Förening” kohdassa ”Folkhälsan i Korsholm”

Kun olet lähettänyt jäsenhakemuksen, lähetä s-postia: megaloppisbotniahallen@gmail.com

Ilmoita että ole liittynyt jäseneksi, niin saat halvemman megakirppispaikan.

Jäsenmaksu on 15€ vuodessa ja saat Folkhälsan lehden, joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja saat edullisemman hinnan esim. megakirpparille, osaan yhdistyksen tapahtumista ym.
* Sisäänpääsymaksu on 2€/vierailija, myyjille se on maksuton – Huom! Enintään 2 henkilöä /pöytä ilmaiseksi!
* Ei pysäköintimaksua vieraille
* Muista perua paikkasi ajoissa – ennen 31.3.2023
* Ei takaisinmaksua pöytävarauksista

Pysäköinti/Siivous/Muuta tietoa:
• Myyjien pysäköinti on pitkän sivun oikealla puolella. Pysäköi oven viereen, tyhjää auto ja aja vähän sivummalle niin seuraava myyjä pääsee lähemmäksi ja ei tarvitse kantaa niin pitkää matkaa. Autamme toinen toistamme – vai mitä?
• Saatte viedä tavarat lauantaina klo 7.00, ei perjantai-iltana
• Voitte ajaa hallin takaosaan ja mennä sen kautta sisään, kantomatka jää siten lyhyemmäksi
• Numeronne on valmiiksi kiinnitettynä lattiaan – kotisivuilla on myös kartta, josta näkee etukäteen miltä alue näyttää
• Info löytyy heti tultuanne sisään, pitkältä sivulta
• KAIKKI siivoavat omat jälkensä ja kantavat ulos tyhjät laatikot ym. – KIITOS yhteistyöstä!

Kahvi/pikkupurtavaa:
• Kahvila on auki koko päivän klo 07.00 – 14.30. Sieltä saa ostaa kahvia, teetä, limsaa, trippiä, pullaa ja voileipää.

Yleistä tietoa:
• Tietoa tapahtumasta löytyy mm: Facebook, findit.fi, tori.fi. Jaa mielellään ystäville ja tutuille!
• Jos haluatte lahjoittaa myymättä jääneitä tavaroita, niitä voi viedä suoraan FOLKHÄLSANIN autoon, joka on paikan päällä klo 14 – 16, oven ulkopuolella (pitkällä sivulla missä autot ovat pysäköitynä) Kiitos etukäteen!
• Kysymykset sähköpostilla: megaloppisbotniahallen@gmail.com

HUOM!!!
• Suuret arpajaiset – päävoitto on Sundströmistä soraa! (arvan hinta on 2€ / kpl tai 5€ 3 kpl).

• Grillimakkarat ovat myynnissä sisäänkäynnin ulkopuolella. Voit tilata suoraan teidän paikkanumeroon – lähettämällä s-postin: megaloppisbotniahallen@gmail.com ilmoita: paikkanumero, nimi, kuinka monta makkaraa ja jos haluatte limsa tai trippi ja mihinkä aikaan haluatte ne teidän myyntipöydälle (makkara 1,50€/kpl, limsa 2€ ja trippi 1€).


Sponsorerad och Hosting av Falk.fi